Dnia 17 sierpnia o godzinie 11.00 w Centrum Wisły, na Placu Hoffa, ruszy pierwsza gra terenowa “Bitwa o Samotną Górę”,dla miłośników Tolkiena i gatunku fantasy, skierowana dla wszystkich pasjonatów dobrej zabawy, a w szczególności dla rodzin z dziećmi. Poniżej kilka najważniejszych informacji:

Organizatorami imprezy są:

  • Skolnity Wisła
  • Miasto Wisła
  • Wiślańskie Centrum Kultury
  • Powrót Bractwa Śródziemia
  • UKS”Wiślańskie Orły”

Podczas gry uczestnicy zmierzą się z Nazghulem, spróbują treningu krasnoludzkich i elfickich umiejętności jak rzut toporkiem, strzelanie z łuku czy walki na równoważni. Gościem specjalnym prosto z Gondoru będzie Regimentarz Artylerii Brackiej Domu Radziwiłłów, który odda salwę z armat i hakownic. Poza startem w samej grze będzie mnóstwo różnych atrakcji na które zapraszamy nie tylko miłośników fantasy:

  • Strefa gier fantasy i rpg ( namiot na placu Hoffa)
  • Konkurs z nagrodami na najlepszy strój fantasy
  • Zdjęcia z bohaterami z Hobbita – Fotobudka Brodacki Studio
  • Konkurencje rycerskie na górnej stacji Skolnity
  • Strzelnica
  • Mini turniej piłkarski pod egidą T.S. Podbeskidzie
  • Kiermasz ciast

Warunkiem rejestracji jest:
1) polubienie stron organizatorów na facebooku:

2) Przesłanie formularza zgłoszeniowego: 
-FAMILIJNA - 30 drużyn w składzie od 2-4 osób w tym jedno dziecko do 15 roku życia (wymóg regulaminu)
-OPEN - 20 drużyn 2-osobowych
Ilość drużyn jest ograniczona, w przypadku zebrania podanej wyżej ilości drużyn, zamykamy rejestrację.

REGULAMIN

§ 1. Organizator

1. Organizatorem gry terenowej pt. ,,Bitwa o Samotną Górę” jest “Powrót Bractwa Śródziemia”, UKS ”Wiślańskie Orły”, Kolej Linowa Skolnity oraz Miasto Wisła
2. Przez organizację gry rozumie się przygotowanie punktów na terenie miasta Wisła oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.

§ 2. Zasady gry

1. Gra miejska pt.,, Bitwa o Samotną Górę” odbędzie się 17 sierpnia 2019 roku w Wiśle Centrum w rejonie Placu Hoffa, parku Kopczyńskiego, nadrzecza Wisły i na szczycie góry Skolnity.
2. Celem gry jest dobra zabawa łącząca miłośników fantasy w formie gry terenowej. Gra ma za zadanie promować Miasto Wisła, aktywność fizyczną oraz tematykę związaną z literaturą J.R.R. Tolkiena.
3. Impreza jest skierowana dla rodzin z dziećmi, oraz wszelkich miłośników gatunku fantasy, grup rekonstrukcyjnych, hobbystów, przyjaciół i wszystkich pozytywnie zakręconych osób na całym świecie.
4. W dniu starty imprezy, zespoły otrzymają w namiocie organizatora na Placu Hoffa w Wiśle mapę z instrukcjami do gry, po wniesieniu opłaty startowej i podpisaniu przez wszystkich członków drużyny, regulaminu gry
5. Udział w grze jest płatny, gotówką w kwocie 30 złotych od drużyny, w dniu imprezy podczas rejestracji, bez względu na ilość uczestników (od 2 do 4)
6. Na trasie gry zespoły poruszają się wyłącznie pieszo. Nie można korzystać z samochodów, skuterów, rowerów, wrotek, rolek, rowerów ani innych pojazdów czy przyborów służących do poruszania się.
7. W czasie gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. (Zespół, którego choć jeden z członków, nie dostosuje się do tego przepisu zostanie automatycznie wykluczony z gry)
8. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność, a organizator nie odpowiada za żadne zdarzenia i wypadki, które mogą wydarzyć się z powodu braku koncentracji, gapiostwa czy też wynikające ze złamania przepisów ruchu drogowego czy kolejowego. Ponadto organizator nie odpowiada za zdarzenia wynikające z nie przestrzegania zasad i reguł wyznaczanych przez prowadzących imprezę na poszczególnych punktach. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w grze.
9. Uczestnicy przystępując do Gry biorą za siebie pełną odpowiedzialność Prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.
10. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
11. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
13. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie gry

§ 3. Uczestnicy gry i zgłoszenia

1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest:
a) rejestracja drużyny przez formularz znajdujący się na stronie
b) polubienie stron organizatorów na facebooku:
https://www.facebook.com/brotherhoodofmiddleearth/
https://www.facebook.com/WislanskieOrly/
https://www.facebook.com/skolnity/
https://www.facebook.com/miastowisla/
2. Udział w imprezie jest możliwy w dwóch kategoriach: „FAMILIJNA” (limit 30 drużyn)* oraz „OPEN” (limit 20 drużyn)*
3. W kategorii Familijna, zespoły mogą liczyć od 2 do 4 osób przy czym jeden z uczestników musi być dzieckiem do 15 roku życia. Zespół musi podczas rejestracji w dniu imprezy, w czytelny sposób udokumentować wiek dziecka ( dowód, paszport, legitymacja). W kategorii OPEN brać mogą udział drużyny 2 osobowe.
*W przypadku zebrania podanej wyżej ilości drużyn, zamykamy rejestrację.
4. Nie dopuszcza się do gry większej ilości osób w jednym zespole.
5. Zespół może zabrać dodatkowe osoby jako osoby towarzyszące, kibiców albo rezerwowych, ale osoby te nie wchodzą w skład ekipy i muszą dodatkowo opłacić swój udział w imprezie w wysokości 25 zł od osoby.
6. W kategorii „Open” dopuszcza się zespoły 2-osobowe bez ograniczeń wiekowych
7. Zgłoszenia zespołów można dokonać:
– drogą elektroniczną, wysyłając formularz zgłoszeniowy poprzez stronę
– osobiście w namiocie startowym na Placu Hoffa w centrum Wisły w dniu imprezy czyli 17 sierpnia 2019 roku od godziny 11.00 do 13.00
8. Członkiem każdego zespołu musi być co najmniej jedna osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w grze tylko pod opieką osoby dorosłej, a osoby powyżej 16 roku życia mogą brać udział samodzielnie tylko za zgodą rodziców.
9. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.
10. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:
– wzięcie udział w grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie
– przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzania gry
11. W trakcie gry członkowie poszczególnych zespołów nie mogą się rozdzielać. Liczba członków zespołu weryfikowana będzie w poszczególnych Punktach Kontrolnych. W razie niezgodności zespół będzie mógł przystąpić do realizacji danego zadania dopiero wtedy, kiedy wszyscy jego członkowie znajdą się w Punkcie kontrolnym.

§ 4. Zwycięscy gry

1. Zwycięzcami gry zostaje jeden zespół w każdej z kategorii
2. Zwycięscy Gry zostaną wyłonieni na bazie sumy wyników dwóch składowych elementów gry: czasówki i turnieju rycerskiego.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się na stanowisku startowym. Start w imprezie jest możliwy tylko w przypadku własnoręcznego podpisania regulaminu, czytelnym pismem, przez wszystkich członków zespołu
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania gry z ważnych przyczyn.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.